Rusztowania to konstrukcje stosowane na budowach, remontach i innego rodzaju pracach renowacyjnych, nie tylko na zewnątrz ale także wewnątrz budynków. Jak bywa w takich przypadkach muszą spełniać odpowiednie normy aby były dopuszczone do użytkowania. Wiąże się to przede wszystkim z bezpieczeństwem osób na nich pracujących, gdyż prace na wysokościach nie mogą wykonywane na sprzęcie nieodpowiednio do tego przystosowanym.

Certyfikacja na znak 'B' jest dobrowolna tak więc rusztowania budowlane dopuszczone są do stosowania bez obowiązku certyfikacji. W Polsce rusztowania certyfikuje wyłącznie IMBiGS a certyfikat wydawany jest na 3 do 5 lat. IMBiGS certyfikuje rusztowania na podstawie dokumentu - 'KRYTERIACH OCENY WYROBÓW POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA' oceniając takie cechy wyrobu jak: * zgodność z dokumentacją * oznakowanie * wytrzymałość konstrukcji rusztowań i podestów * stateczność rusztowań * urządzenia piorun ochronne * urządzenia ostrzegawcze * urządzenia transportowe * zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów * wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu rusztowań- wysiłek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy * wygoda pracy na rusztowaniu * zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu rusztowań * forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych mówi, że: - rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm - rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem - rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta W odniesieniu do dzisiejszej rzeczywistości mamy do czynienia z: - producentami (produkującymi rusztowania w kraju), - importerami (sprowadzającymi rusztowania z zagranicy) często są to filie lub spółki z udziałem zagranicznych producentów, - kombinacją dwóch powyższych przypadków, a więc firmami produkującymi rusztowania (bądź niektóre ich elementy) w kraju, ale w oparciu o doświadczenia, konstrukcje, rozwiązania i technologie zagraniczne Coraz większą część rynku zajmują całe systemy rusztowań, które niewątpliwie można uznać za rusztowania inwentaryzowane. Powinny, więc posiadać atest wytwórni (producenta), który stwierdza w odpowiednim tzw.: protokole zgodności, zgodność wyrobu z wymogami norm. Niestety konstrukcje rusztowań importowanych i produkowanych wg zagranicznych rozwiązań nie spełniają generalnie wymogów stawianych przez obowiązujące przestarzałe Polskie Normy. W związku z tym część firm (głównie krajowych producentów) wydaje swoje atesty, a część przeprowadza certyfikację rusztowań w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, co pozwala oznaczać wyroby znakiem bezpieczeństwa . Należy jednak podkreślić, że jest to tzw.: certyfikacja dobrowolna, ponieważ rusztowań budowlanych nie ma w wykazie wyrobów podlegających obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa Przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy uznają pracę na rusztowaniach za szczególnie niebezpieczne. W związku z tym rusztowaniom budowlanym stawia się szereg wymagań w zakresie bezpieczeństwa przy projektowaniu, produkcji, wznoszeniu i eksploatacji. WYMOGI PRAWNE Podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa w projektowaniu, produkcji oraz wznoszeniu, rozbiórce i eksploatacji rusztowań określono w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych, w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp oraz-w szczególny sposób w Polskich Normach. Zgodnie z postanowieniami tych przepisów rusztowania powinny między innymi: - posiadać odpowiednio wytrzymałe pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do składowania materiałów, - posiadać konstrukcję dostosowaną do przenoszenia działających obciążeń, - zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy, - stwarzać możliwość wykonania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku. Rusztowania typowe wykonuje się zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe-zgodnie z projektem i dokumentacją techniczną. Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż i demontaż oraz eksploatacja powinny być prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów. Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową danego typu rusztowania. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: - zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, - w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, - podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s - w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości 1icząco od skrajnych przewodów są mniejsze niż: - 2 m dla linii NN, - 5 m dla linii WN do 15 kV - 10 m dla linii WN do 30 kV - 15 m dla linii WN powyżej 30 kV; Jeżeli warunki te nie są spełnione-przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod napięcia. Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty NORMY TECHNICZNE Ogólne wymagania, badania dotyczące projektowania, produkcji i montażu oraz wytyczne dotyczące eksploatacji określają normy techniczne. Wykaz Polskich Norm do obowiązkowego stosowania w budownictwie określono w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21.06.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartogramu. Wynika z niego, iż w zakresie rusztowań budowlanych istnieje obowiązek przestrzegania wymogów zawartych w: * PN-78/M-47900/01 : Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja; * PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja; * PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania.

Featured Product
Featured Product
Featured Product