Instrukcja

Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania , który nie jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada.

Standardowa instrukcja montażu i eksploatacji sporządzona przez producenta rusztowania powinna zawierać :

1. Nazwę producenta z danymi teleadresowymi ;
2. System rusztowania ;
3. rusztowanie ramowe ;
4. rusztowanie modułowe ;
5. rusztowanie ruchome lub inne ;
6. Zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i nietypowe w którym powinny się znaleźć informacje na temat :
7. Dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych :
8. Dopuszczalne wysokości rusztowań dla których nie ma konieczności wykonania projektu technicznego ;
9. Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążenia wiatrem ) , przy którym eksploatacja rusztowań jest możliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego :
10. Sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego ( wciągarki )
11. Informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia ;
12. Warunki montażu i demontażu rusztowania .
13. Schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych
14. Sposób postępowania w przypadku montażu rusztowania nietypowego;
15. Specyfikację elementów które należą do danego systemu rusztowania ;
16. Wzór protokołu odbioru ;
17. Wymagania montażowe i eksploatacyjne
18. Zasady montażu i demontażu rusztowania


Na podstawie zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji informacji można ocenić , czy dany przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym ( mieści się w zakresie stosowania rusztowania ) i budowa tego rusztowania możliwa jest bez sporządzania dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku należy każdorazowo zapoznać się z instrukcją i elementami systemu przed rozpoczęciem pracy na danym systemie rusztowania.

W przypadku , gdy budowane rusztowanie nie mieści się w zakresie stosowania danego systemu ( rusztowanie nietypowe ) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania . Projekt techniczny powinien zawierać szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne.

Featured Product
Featured Product
Featured Product